Taisyklės – Delfi sporto centras

Menu

Rezervuoti laiką

UAB „Vandens parkas“ internetinės parduotuvės ir paslaugų teikimo
TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios internetinės parduotuvės pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau tekste – Taisyklės) nustato Pardavėjo (UAB „Vandens parkas“) bei Pirkėjo (asmens, perkančio prekes internetinėje parduotuvėje) tarpusavio teises ir pareigas, įsigyjant paslaugas/prekes internetiniame puslapyje www.delfisportocentras.lt bei naudojantis jomis. Šių Taisyklių neatskiriama dalis yra Pardavėjo Vidaus tvarkos taisyklės. Su Taisyklėmis privalo susipažinti kiekvienas asmuo, prieš pradėdamas naudotis šia internetine parduotuve ir joje įsigytomis paslaugomis/prekėmis.

1.2. Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas yra susipažinęs su Taisyklėmis joms pritaria ir įsipareigoja besąlygiškai jų laikytis, jeigu prieš naudodamasis parduotuvės paslaugomis, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms paspausdamas „Sutinku“. Tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti (atsisakyti) užsakymo, nesinaudoti parduotuvės paslaugomis, priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis parduotuvės ir paslaugų teikimo Taisyklėmis. Pirkėjas suteikdamas teisę tretiesiems asmenims naudotis Pirkėjo įsigytomis paslaugomis/prekėmis yra pats atsakingas už tuos asmenis ir jų patiriamą ar jų padarytą žalą, bei savo rizika privalo užtikrinti, kad tokie asmenys būtų supažindinti ir laikytųsi Taisyklių.

1.3. Pardavėjas gali keisti Taisykles savo nuožiūra ir be išankstinio perspėjimo. Pirkėjui naudojantis paslaugomis, taikomos Taisyklės, galiojančios paslaugų/prekių pirkimo sutarties sudarymo momentu. Naujausia galiojanti Taisyklių redakcija yra skelbiama internetiniame puslapyje www.delfisportocentras.lt

1.4. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas suformavęs paslaugų/prekių užsakymą apmoka už paslaugas/prekes.

1.5. Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Pirkėjui jo patirtos žalos, jei Pirkėjas nesilaiko savo įsipareigojimų ir/ar Taisyklių sąlygų. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjo ar su juo susijusiems asmenims nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2. PASLAUGŲ / PREKIŲ PIRKIMO TVARKA IR SĄLYGOS  

2.1. Pirkėjas turi teisę susipažinti su internetinėje parduotuvėje parduodamų paslaugų (teniso/badmintono/paplūdimio tinklinio/teniso aikštelių rezervacijų) grafikais, paslaugų ir prekių kainomis.

2.2. Pirkėjui perkant paslaugas/prekes turi būti nurodomi teisingi asmeniniai Pirkėjo duomenys: vardas, pavardė, el.pašto adresas ir telefono numeris. Pasikeitus Pirkėjo nurodytiems duomenims, Pirkėjas, nedelsdamas turi apie tai informuoti Pardavėją.

2.3. Patvirtindamas paslaugų/prekių užsakymą Pirkėjas įsipareigoja patikrinti, ar visi jo įvesti duomenys yra teisingi. Suradęs neatitikimų Pirkėjas įsipareigoja duomenis ištaisyti ir tik tuomet patvirtinti paslaugų/prekių pirkimą.

2.4. Pirkėjai kurie yra pasirašę Aikštelių nuomos ar Nuolatinio kliento sutartį su Pardavėju, ar kuriems priklauso Pardavėjo nustatytos nuolaidos gali atšaukti aikštelę likus ne mažiau nei 48 valandoms iki rezervacijos, už rezervaciją sumokėti pinigai grąžinami į jo savitarnos paskyrą, arba šias pinigais yra padengiamas sekantis rezervuotas laikas (pagal nuolaitinių laikų sutartį).

2.6.  Pirkėjai nepasirašę Aikštelių nuomos ar Nuolatinio kliento sutarties su pardavėju, negali atšaukti savo rezervuoto laiko ir sumokėti pinigai nėra grąžinami. Išimties atveju vieną kartą pardavėjas pagal susitarimą su pirkėju gali perkelti rezervuotą laiką, į kitą dieną likus ne mažiau nei 48 valandoms iki rezervacijos. Perkelto laiko kaina negali viršyti esamos – jau sumokėto sumos. Esant skirtumui kai sumokėta aikštelės suma yra mažesnė nei perkeliamo laiko, pinigai nėra grąžinami. Norint išnaudoti skirtumą, klientas turi teisę rezervuotu – perkeltu laiku pasiimti papildomą aikštelės laiką  atvykęs į sporto centrą ir primokėti  kasoje trūkstamą sumą.

3. KAINOS

3.1. Paslaugų/prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodytos eurais su PVM.

3.2. Pirkėjas iš karto nuo užsakymo patvirtinimo momento apmoka Pardavėjo nurodytą sumą už paslaugas/prekes. Prekės ir/ar paslaugos yra laikomos užsakytomis tik Pirkėjui apmokėjus Pardavėjo nurodyta sumą už prekes.

3.3. Pirkėjams, kurie yra pasirašę Aikštelių nuomos ar Nuolatinio kliento sutartį su Pardavėju, ar kuriems priklauso Pardavėjo nustatytos nuolaidos, nuolatinio kliento kainos taikomos tik tuomet, kai toks Pirkėjas yra tinkamai prisiregistravęs paslaugų rezervavimo sistemoje ir teisingai nurodęs savo duomenis. Vienkartinis Pirkėjas, ar Pirkėjas nesudaręs Aikštelių nuomos ar Nuolatinio kliento sutarties, ar neturintis teisės į Pardavėjo nuolaidas už paslaugas/prekes moka bendrais įkainiais. Pirkėjai, norintys pasinaudoti nuolatinio kliento įkainiais, iki paslaugų/prekių pirkimo internetinėje parduotuvėje turi kreiptis į Pardavėjo paslaugų skyrių tel.+370 68229733  ir susiderinus sąlygas pasirašyti atitinkamą sutartį.

4. PARDAVĖJO TEISĖS 

4.1. Pirkėjui pažeidus savo įsipareigojimus, Taisykles, bandant pakenkti ar kenkiant internetinės parduotuvės veiklai, Pardavėjas gali be atskiro perspėjimo apriboti, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo teisę naudotis internetine parduotuve.

4.2. Pardavėjas turi teisę nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro joje užsiregistravusių asmenų informavimo.

4.3. Pardavėjas nėra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų ir nekompensuoja Pirkėjui patirtos žalos, jei Pirkėjas užsakė ir apmokėjo jam netinkamą paslaugą/prekę arba ne dėl Pardavėjo kaltės nepasinaudojo įsigytomis paslaugomis/prekėmis.

5. PARDAVĖJO PAREIGOS 

5.1. Pardavėjas sudaro sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.2. Pirkėjui pasiteiravus dėl Taisyklėse neaptartų atvejų, iškilusių klausimų ar papildomos informacijos, Pardavėjo atsakingi asmenys privalo suteikti reikiamą informaciją, pateikti nurodymus ir/ar paaiškinti taikomą tvarką.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja skelbti internetinėje parduotuvėje aikštelių rezervacijų grafikus (laikotarpis 7 (septynios) dienos) ir kainas. Pirkėjas yra informuotas ir jam yra suprantama, jog vienu metu gali būti aikštelės/prekės rezervuojamos keliose vietose ar kelių pirkėjų vienu metu, todėl kol programa neatnaujinta einamuoju momentu gali būti nesutapimų ir sistema gali neleisti rezervuoti norimo laiko/prekės.

5.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti pateiktų duomenų apie Pirkėją tretiesiems asmenims. Informacija prieinama tik darbuotojams. Ji reikalinga tam, kad būtų galima kokybiškai, tinkamai ir saugiai suteikti Pirkėjo įsigytas paslaugas/prekes, informuoti apie paslaugų/prekių pasikeitimus, pateikti pasiūlymus, aktualią informaciją ar naujienas.

5.5. Jei naudotis rezervuota aikštele Pirkėjas negali dėl Pardavėjo kaltės, Pirkėjas įsipareigoja nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip iki jo rezervuoto laiko pabaigos, kreiptis į sporto centro administraciją, tiesiogiai arba tel. +370 68229733  (darbo laikas: I-V 7:00-22:00,:00VI-VII 8:00-22:00). Patvirtintų esminių naudojimosi trukdžių atveju Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo rezervacijos laiką perkelti į šalių suderintą kitą laiką be papildomo mokėjimo. Jei Pirkėjas nurodytu laiku nesikreipia į aikštynų administraciją, ar nėra patvirtinami esminiai naudojimosi trukdžiai, laiko rezervacija nėra perkeliama ir Pirkėjo sumokėtos sumos nekompensuojamos.


6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Pirkėjas atsako už neteisingų duomenų pateikimą internetinėje parduotuvėje ir dėl to atsiradusių pasekmių.

6.2. Pirkėjas atsako už prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenų saugojimą, o jei Pirkėjas perduoda šiuos duomenis tretiesiems asmenims, tai Pirkėjas atsako ir už šių trečiųjų asmenų veiksmus.

6.3. Pirkėjui ar tretiesiems asmenims, besinaudojantiems Pirkėjo pirktomis paslaugomis/prekėmis, pažeidus Taisykles ir/ar jų sudėtinę dalį – Vidaus tvarkos taisykles, Pirkėjas įsipareigoja pilnai atlyginti pažeidimu Pardavėjui ar kitiems asmenims padarytą žalą, sumokėti Pardavėjui Vidaus tvarkos taisyklėse numatytas sankcijas.

6.4. Pirkėjas ir tretieji asmenys, besinaudojantiems Pirkėjo pirktomis paslaugomis/prekėmis, patys atsako už savo sveikatos būklę ir jos tinkamumą sportui, tame tarpe patys reguliuoja treniruočių ir žaidimo krūvį. Pirkėjas patvirtina, kad sporto aikštelės bei inventoriaus naudojimo metu jis, o taip pat tretieji asmenys, besinaudojantys Pirkėjo pirktomis paslaugomis/prekėmis, prisiima visą traumų, kūno ir sveikatos sužalojimų, taip pat mirties riziką.

6.5. Pardavėjas neatsako prieš Pirkėją už gretimų aikštelių pirkėjų, nuomininkų, lankytojų ar trečiųjų asmenų veiksmus ir dėl jų Pirkėjui ir/ar tretiesiems asmenims, besinaudojantiems Pirkėjo pirktomis paslaugomis/prekėmis, atsiradusią žalą, trukdymus, nepatogumus ir pan. Taip pat pats Pirkėjas atsakingas už aikštynuose bei jų pagalbinėse ar bendrose patalpose (erdvėse), įskaitant rūbinę bei rūbų spintą, paliktų Pirkėjo ir/ar trečiųjų asmenų, besinaudojančių Pirkėjo pirktomis paslaugomis/prekėmis, daiktų (pinigai, kreditinės/debetinės kortelės, juvelyriniai dirbiniai, mobilieji telefonai, drabužiai, avalynė, inventorius ir kita) saugojimą. Pardavėjas neatsako tokiems daiktams dingus ir jokios patirtos žalos neatlygina.

6.6. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis, Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

7.1. Šios Taisyklės turi rašytinės tarp šalių sudarytos sutarties statusą, yra sudarytos ir vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

7.2. Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami derybų keliu, tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo pagrindu. Jei ginčai ir nesutarimai taikiai neišsprendžiami, ginčas perduodamas spręsti kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui, teismingumą nustatant pagal Pardavėjo buveinės adresą.

7.3. Taisyklės bei jų priedai Pirkėjo perskaityti, turinys ir sąlygos suprastos bei priimtinos.

Vidaus tvarkos taisyklės

Visi, DELFI Sporto centro lankytojai, bei jų svečiai privalo laikytis nurodytų elgesio taisyklių ir mandagiai bei saugiai elgtis su sporto centro patalpose ir/ar teritorijoje esančiais asmenimis.

Šių vidaus tvarkos taisyklių tikslas – garantuoti, kad būtų laikomasis DELFI sporto centro( toliau – Sporto centro) lankytojų interesų, sudaryti geriausias sąlygas sportuoti ir tinkamai prižiūrėti Sporto centro aikšteles.

Šios taisyklės ir jų pakeitimai/ papildymai (aktualios redakcijos) skelbiami interneto svetainėje www.delfisportocentras.lt ir/ ar skelbimų lentose. Laikoma, kad lankytojai su nurodytos vietose viešai skelbiama taisyklių redakcija susipažinę  ir atskirai nėra supažindinami.

1. Sporto centras  vasaros sezono metu ( nuo birželio 1d. iki rugpjūčio 31 d. ) dirba I-V nuo 07:00 iki 22:00 ir VI-VII nuo 08:00-22:00; žiemos sezono metu ( nuo rugsėjo 1d. iki gegužės 31 d.) dirba I-IV nuo 07:00 iki 23:00, V nuo 07:00 iki 22:00 ir VI-VII nuo 08:00-22:00. Atskiros Sporto komplekso dalys gali turėti trumpesnį darbo laiką nei nurodyta taisyklėse priklausomai nuo sezono, oro sąlygų ir/ar valstybinių švenčių dienų ir kt. Sporto centro darbo laikas ir darbo laiko pakeitimai yra nurodomi interneto svetainėje www.delfisportocentras.lt ir/ar skelbimų lentose.

1.1. Lankytojai Sporto centro paslaugomis gali naudotis jiems rezervuotu laiku. Žaidimo laikai yra rezervuojami iš anksto suderinus laiką su sporto centro klientų aptarnavimo skyriumi / sporto centro administratoriumi arba Pirkėjams naudojantis internetinės rezervavimo sistemos paslaugomis.

1.2. Į vieną aikštelės rezervaciją įleidžiamų žaidėjų skaičius: Paplūdimio tinklinis/ tenisas  – maksimaliai 8 asmenys; Badmintonas ir Tenisas – maksimaliai 4 asmenys;

Visi papildomai atėję asmenys, viršijantys nustatytų vienos rezervacijos asmenų skaičių, turi primokėti po 2 eurų „papildomo asmens mokestį“.

1.3. Pasibaigus užsiėmimo laikui lankytojai privalo nedelsiant palikti aikšteles/ patalpas kuriose treniravosi.

1.4. Lankytoji negali išeiti iš sporto centro patalų pilnai neatsiskaitę už bet kokio pobūdžio suteiktas paslaugas/parduotas prekes.

2. Lankytojai atvykę į sporto centrą privalo:

2.1. Persirengti lauko drabužius ir lauko avalynę tam skirtose zonose/ rūbinėse, bei asmeninius daiktus palikti individualiose spintelėse. Šios spintelės yra rakinamos pačių lankytojų, todėl administracija rekomenduoja tai daryti atidžiai.

2.2. Užsiėmimo metu avėti švarią sportinę avalynę, skirtą jų sportiniam užsiėmimui bei tvarkingą sportinę aprangą.

2.3. Laikytis higienos reikalavimų.

2.4. Aikštelėse su smėlio danga sportuoti tik basomis arba tam skirta specialia avalyne ( spec. kojinėmis ).

3. Lankytojams draudžiama:

3.1. Aikštelėse su kitokia nei smėlio danga sportuoti basomis, avint lauko avalynę, futbolui skirtą avalynę ar avalynę kuri braižo ir /ar gadina Sporto centro aikštynų zonų,  grindų dangą ir/ar palieka spalvotus dryžius. Apgadinus grindų dangą lankytojas privalo sumokėti 100 eurų baudą.

3.2. Į Smėlio / badmintono / teniso aikštelių zonas griežtai draudžiama eiti su aukštakulniais batais. Tokią avalynę lankytojas privalo nusiauti arba likti svečiams/žiūrovams skirtose zonose jei jos yra.

3.3. Draudžiama vaikščioti po kitų žaidėjų/lankytojų žaidimo zonas, kai vyksta žaidimas.

3.4. Atsinešti maisto ar gėrimų, taip pat stiklinių, dūžtančių ir aštrių daiktų, (Lankytojai gali pasiimti atsigerti į sporto zonas tik tuo atveju jeigu gėrimai yra plastikinėje taroje.).

3.5. Naudotis ir treniruotis sugedusiais ar netvarkingais įrenginiais. Apie pastebėtą įrenginio gedimą nedelsiant privalo informuoti Sporto centro darbuotojus.

3.6. Draudžiama lankytis neblaiviems asmenims, rėkauti švilpauti, keiktis, rūkyti, šiukšlinti, spjaudyti ant grindų, lipti ant konstrukcijų, turėklų, dekoracijų, daužyti sporto inventorių ar kitus kietus daiktus į grindų dangas, sienas, atitvarus, kitaip gadinti Sporto centro aikštynų/zonų inventorių, įrangą ar trukdyti kitiems asmenims, vaikus palikti be suaugusiųjų priežiūros.

3.7. Draudžiama lankytis asmenims su gyvūnais; asmenims, sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems kitų sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų asmenų sveikatai ir/ar gyvybei.

3.8. Nesilaikant nustatytos tvarkos lankytojui išrašomas baudos kvitas. Visus padarytus nuostolius privaloma atlyginti. Sporto centro administracija už nusižengimus Vidaus tvarkos taisyklėms turi teisę nedelsiant apriboti lankymąsi Sporto centre ir/ar skirti baudą (-as). Bauda už pamestą tinklinio kamuolį 20 eurų, už badmintono raketės sugadinimą 20 eurų, už teniso raketės sugadinimą – 30 eurų. Bauda už Vidaus tvarkos taisyklių pažeidimą , už kurį nenumatyta kitokia sankcija, yra 30 eurų. Už pakartotinį to paties taisyklių reikalavimo pažeidimą asmenys įsipareigoja mokėti 60,00 eurų.

4. Visiems sporto centro lankytojams užsisakiusiems nuolatines paslaugas, atitinkamai skiriamos nuolatinės praėjimo kortelės. Šią kortelę lankytojas  privalo grąžinti nuolatinėms paslaugoms pasibaigus.

4.1. Vienkartines paslaugas išsipirkę lankytojai privalo pateikti administratoriams asmens duomenis patvirtinantį dokumentą. Identifikavus lankytoją administratorius išduoda laikiną kortelę kurią lankytojas po paslaugos panaudojimo, privalo grąžinti.

4.2. Sugadinus arba pametus praėjimo kortelę, skiriamas 5 eurų baudos kvitas, už naujos kortelės pagaminimą.

Išsinešus praėjimo kortelę ir negrąžinus per 24 valandas, lankytojui išrašomas 5 eurų baudos kvitas už naujos kortelės pagaminimą.

4.3. Nepilnamečiams asmenims išduodama kortelė tik tokia tvarka: tėvai arba globėjai turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, bei telefono numerį. Tėvai/ Globėjai prisiima visa atsakomybę už vaiko padarytus vidaus tvarkos pažeidimus.

5. Lankytojui neatvykus į užsiėmimą pinigai nėra grąžinami.

6. Šios taisyklės gali būti papildytos ir / ar pakeistos vienašališkai Sporto centro administracijos iniciatyva. Asmenys įsigydami bet kokią paslaugą įsipareigoją sutikti ir laikytis bet kokių Taisyklių pakeitimų ir/ar papildymų.